úvod
predmet činnosti
šetriť a ušetriť
dokumenty
referencie
kontakt
naši partneri

Nie každým opatrením na úsporu tepla (a peňazí) sa dosiahne úspora.
Nesprávne poradie opatrení môže spôsobiť stratu peňazí.
       

      0. Východiskový stav,dom bez termostatických ventilov a bez zateplenia obvodového plášťa
Užívateľ bytu nemá žiadnu možnosť ovplyvniť spotrebu tepla. Dodávateľ tepla musí vykurovať podľa najchladnejších bytov - otočených na sever, na náveternej strane, pod strechou alebo nad pivnicou. Ostatné byty sa vykúria skôr - pomáha im k tomu aj slnečné žiarenie, teplo produkované elektrospotrebičmi (žehlička, osvetlenie, vysávač, počítač,...), varenie a podobne. Vyššia dosiahnutá teplota sa dá znížiť len vetraním - vypustením draho zaplateného tepla von oknami.
      
       1. Hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy,
vrátane inštalácie termostatických ventilov

Hydraulickým vyvážením a termostatickými ventilmi sa vytvára možnosť ovplyvňovať odber tepla. Avšak MOŽNOSŤ šetriť neznamená vždy aj ŠETRIŤ. Treba aj CHCIEŤ šetriť. Tak, ako elektrický vypínač umožňuje nielen šetriť elektrickú energiu, ale rovnako ňou aj plytvať, tak isto aj termostatický ventil UMOŽŇUJE šetriť, len ak sa využívajú jeho vlastnosti.

       2. Systém merania/indikácie spotreby tepla a rozpočítanie nákladov za vykurovanie podľa spotreby
Rozpočítanie nákladov na vykurovanie vytvára osobnú zainteresovanosť a zodpovednosť každého spotrebiteľa za jeho náklady na vykurovanie. Nástroje na rozpočítanie nie sú súčasťou vykurovacej sústavy, žiadnym technickým spôsobom nezvyšujú MOŽNOSŤ šetriť, ale významným spôsobom podporujú vôľu šetriť.
Možnosti vytvorené hydraulickým vyvážením a termostatickými ventilmi sa plnohodnotne využívajú až pod vplyvom rozpočítania nákladov podľa spotreby.
Úspora tepla vplyvom hydraulického vyváženia s termostatickými ventilmi a rozpočítania
nákladov podľa spotreby (bez zateplenia obvodového plášťa) sa bežne pohybuje v rozmedzí 25-35% oproti východiskovému stavu a návratnosť investovaných peňazí môže byť už do 1 roka (s rastúcimi cenami tepla sa skracuje).
       
        3. Odstránenie netesností a výmena okien

Netesné okná sú cestou najväčších únikov tepla. Po zavedení rozpočítania nákladov za vykurovanie podľa spotreby sa stáva utesnenie alebo výmena okien individuálnym záujmom každého užívateľa bytu.
Pri výmene okien sa oplatí pozerať do budúcnosti a použiť kvalitné tepelnoizolačné okná, ktorých vlastnosti budú porovnateľné s vlastnosťami stien domu po ich budúcom zateplení. Ak sa použijú nekvalitné okná, efekt budúceho zateplenia bude podstatne znížený - nekvalitným oknom unikne viac tepla, ako sa ušetrí zateplením stien.
Rovnaký význam ako kvalita okna má aj spôsob jeho montáže a riešenie detailov. Neodborná montáž a vytvorenie tepelných mostov po jeho obvode môže aj z kvalitného, drahého okna vytvoriť nepodarok s horšími vlastnosťami, ako staré, vymieňané okno!

       
        4. Zateplenie obvodvého plášťa objektu

Ak sa v dome začne rozumne hospodáriť s teplom, to znamená, že teplota v miestnosti sa reguluje termostatickými ventilmi a vetrá sa len kvôli kvalite vzduchu a nie kôli vypúšťaniu prebytočného tepla, často za začínajú prejavovať chyby stavebnej konštrukcie domu, ktoré sa pri predošlom neregulovanom odbere tepla neprejavovali. Začínajú sa "zviditeľňovať" tepelné mosty - miesta s nedostatočnou tepelnou izoláciou tým, že v týchto miestach začínajú vlhnúť steny a časom sa začínajú tvoriť plesne.
Jediným účinným spôsobom, ako trvalo zabrániť  tvorbe plesní, je zateplenie týchto miest - pridanie tepelnoizolačnej vrstvy z vonkajšej strany steny. Toto je význam zateplenia z hľadiska hygieny vnútorného prostredia.
Hlavným účelom zateplenia je zníženie tepelných strát domu. Na to, aby sa prejavilo aj znížením spotreby tepla, je bezpodmienečne potrebné, aby v dome bola vytvorená možnosť ovplyvňovať  odber tepla. Zateplenie domu a zníženie tepelných strát, avšak bez schopnosti vykurovacej sústavy obmedziť odber tepla, sa prejaví zvýšením vnútornej teploty. A čo s prebytočným teplom? Jediná možnosť - vyvetrať, vypustiť ho von oknami. Takýmto spôsobom sa žiadne teplo neušetrí a zateplenie sa stáva nenávratnou investíciou.
Avšak, ak sa ešte pred zateplením, alebo najneskôr súčasne so zateplením prispôsobí vykurovacia sústava objektu, to znamená vykoná sa hydraulické vyváženie s termostatickými ventilmi a zavedie sa rozpočítanie nákladov na vykurovanie podľa spotreby, efekt úspory tepla vplyvom zateplenia sa môže prejaviť v plnom rozsahu a celková úspora oproti východiskovému stavu môže dosiahnuť 50-60%.

       
       5. Alternatívny zdroj tepla

Zmena tepelného zdroja by mala byť posledným v rade opatrení na úsporu peňazí. Prečo?
Opatreniami na zníženie spotreby tepla je možné znížiť spotrebu tepla o viac ako 50%. Ak sa kotolňa vybuduje pred znížením spotreby, musí sa navrhnúť na vysoký výkon, s väčším počtom kotlov, je drahá nie len prvotnými nákladmi, ale aj v neskoršom období, údržbou, opravami. Po znížení spotreby tepla sa jej výkon stáva zbytočným.
Ak sa kotolňa buduje až po znížení spotreby tepla, môže by podstatne menšia, lacnejšia. Avšak prevádzka kotolne - to nie je len cena plynu. Čím nižšia je spotreba tepla - a teda aj položiek súvisiacich so spotrebou, tým vyšší je podiel nákladov nezávislých od spotreby: údržba, opravy, revízie, odpisy. Pri serióznom posúdení nákladových položiek môže byť záver prekvapivý: fixné náklady kotolne a vyššia cena plynu môžu spôsobiť, že cena tepla pre zateplený dom z vlastnej kotolne môže byť vyššia, ako cena tepla z centrálneho zdroja.
Dnes už neplatí to, čo platilo pred 10 rokmi, že investícia do kotolne bola návratná do 2-3 rokov. Dnes je bežné, že návratnosť je 5-10 rokov, čo sa blíži ekonomickej životnosti kotlov. V každom prípade, výstavbu vlastnej kotolne treba dôkladne zvážiť, na rozhodnutie má vplyv množstvo faktorov, napríklad aj koncepcia tepelného hospodárstva centrálneho dodávateľa tepla a možnosť využitia obnoviteľných zdrojov. Nedá sa dať všeobecné odporučenie "áno, stavajte svoju kotolňu" alebo "nie, v žiadom prípade".
   

THERMO-ECO-ENGINEERING s.r.o., Hlinícka č.1, 831 54 Bratislava, tel./fax: +421 2 44873135, e-mail: juraj.smelik(at)gmail.com
       design by TEE                                                      aktualizácia: 7.10.2008                                         Všetky práva vyhradené.