úvod
predmet činnosti
šetriť a ušetriť
publikácie
referencie
kontakt
naši partneri

THERMO-ECO-ENGINEERING sa zaoberá hydraulickým vyvažovaním a optimalizáciou techologicých zapojení na všetkých úrovniach zariadení na výrobu a distribúciu tepla a teplej vody.
Čo to je hydraulické vyváženie?
        V tepelných rozvodných zariadeniach je nositeľom energie vykurovacia voda. Ak je v niektorom mieste sústavy prietok vody nedostatočný, nie je možné do tohto miesta dopraviť tepelnú energiu, čo je negtívnym javom ako pre odberateľa tepla (nemôže dosiahnuť tepelnú pohodu), tak pre dodávateľa tepla (nemôže dodať a predať žiadaný tovar - teplo).
Prvoradým účelom hydraulického vyváženia je zabezpečiť rozdelenie prietokov vykurovacej vody tak, aby sa do každého miesta sústavy dostalo primerané množstvo tepla, na uspokojenie plánovaného odberu tepla.
        Druhou úlohou je vytvoriť podmienky pre reguláciu odberu tepla. Spotrebiteľ má právo odobrať len toľko tepla, koľko práve potrebuje. To znamená, že rozvodná sústava sa musí vysporiadať s premenlivým odberom tepla. Účelom hydraulického vyváženia je zabezpečiť bezproblémovú funkčnosť a regulovateľnosť pri akýchkoľvek prevádzkových stavoch, ktoré v sústave môžu nastať.

        Princípy hydraulického vyváženia musia byť rešpektované vo všetkých technologických a regulačných uzloch tepelnej rozvodnej sústavy, počnúc riadením kotlov, ich ochranou proti nízkoteplotnej korózii, cez reguláciu zdrojov tepla, v návrhoch obehových čerpadiel, pri regulácii prípravy teplej vody, meraní tepla na všetkých úrovniach, vo vykurovacích sústavách objektov a v rozvodoch teplej vody.

  
Hydraulické vyváženie a technologické zapojenie má rozhodujúci vplyv na funkčnosť a hospodárnosť v odberných sústavách (objektoch), tepelných rozvodných sústavách, aj v zdrojoch tepla.

THERMO-ECO-ENGINEERING s.r.o., Hlinícka č.1, 831 54 Bratislava, tel./fax: +421 2 44873135, e-mail: juraj.smelik(at)gmail.com
        design by TEE                                                       aktualizácia: 7.10.2008                                       Všetky práva vyhradené.